Etický kodex organizace Diakonie Beránek z.s.

Preambule

Občanské sdružení Diakonie Beránek o. s. bylo roku 1991 založeno Sborem Jednoty bratrské v Liberci s posláním sloužit starým a potřebným lidem v duchu nezištné křesťanské lásky, pomoci a milosrdenství. Svojí službou Diakonie Beránek o. s. navázala na historický odkaz práce Jednoty bratské, jejíž rozmach provázela intenzivní sociální a vzdělávací práce.

Jednání zaměstnanců dnešní Diakonie Beránek z. s.,  která již působí samostatně, mimo církevní struktury, nadále vychází ze zásad křesťanské etiky, pro kterou jsou typické hodnoty a morální principy, jež podtrhují důstojnost člověka jako bytost stvořenou k obrazu Božímu. Zaměstnanci organizace přistupují ke klientům s praktickou láskou k bližnímu prostřednictvím skutků milosrdenství a solidarity a tak usilují v každé situaci o zlepšování kvality jejich života.

Za účelem jasného a přehledného stanovení pravidel chování všech zaměstnanců, které odpovídá povaze a charakteru služby Diakonie Beránek z. s., a které je veřejnost oprávněna očekávat, byl správní radou sepsán tento etický kodex.

OBECNÉ ETICKÉ PRINCIPY

Etický kodex byl vytvořen nejen jako soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování sociální služby, ale také jako soubor hodnot, které podmiňují naplňování Standardů kvality v sociální službě.

Při výkonu sociální služby dbáme na dodržování lidských práv v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv, Listinou základních práv a svobod a v souladu s dalšími základními dokumenty a prameny lidských práv.

Respektujeme důstojnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, pohlaví, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se klient podílí na životě celé společnosti.

 

PRINCIPY ETICKÉHO JEDNÁNÍ PRACOVNÍKA KE KLIENTOVI

Souhlas

Pracovník poskytuje podporu a pomoc pouze v případě souhlasu klienta, výjimkou je ohrožení života klienta nebo jiné osoby. Klienta nelze nutit k aktivitám, jestliže se tomu brání. Je nutné rozlišit přání rodiny a souhlas klienta.

Individuální přístup

Pracovník při svém přístupu ke klientovi respektuje jeho slabé a silné stránky. Od pracovníka se vyžaduje individuální přístup bez předsudků a potřebná dávka empatie. Vztah pracovníka ke klientovi a jeho rodině je vztahem partnerským, založeným na vzájemné úctě a respektu.

Pozitivní hodnocení

Pracovník podporuje a posiluje sebevědomí a sebehodnocení každého klienta, staví na jeho schopnostech a silných stránkách. Klient má právo na pozitivní hodnocení své osoby. Pracovník uznává potřebu klienta volně vyjádřit své myšlenky, pocity a svou vůli, včetně vyjádření negativních pocitů a myšlenek. Vychází z přesvědčení, že každý klient je schopen změny, růstu a vývoje.

Mlčenlivost a diskrétnost

Pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce a které se vztahují ke klientovi. Této povinnosti ho nezprošťuje ani smrt klienta. Zachování důvěrnosti informací je nejen základním právem klienta a etickým závazkem pracovníka, ale i základem efektivní spolupráce. Toto právo klienta však není absolutní, limitem je odpovědnost pracovníka k sobě, zaměstnavateli a společnosti. Pracovník je oprávněn porušit mlčenlivost pouze ve zvlášť závažných případech (např. pokud se dozví o spáchání trestného činu, pokud je klient nebo jiná osoba ohrožena na zdraví nebo na životě, hrozí-li mu omezení jeho osobních práv nebo majetková újma a pokud je ohroženo dobré jméno pracovníka nebo organizace).

Bezúhonnost

Pracovník jedná bezúhonně, nezneužívá vztahu důvěry, nezneužívá svého postavení pro osobní obohacení. Pracovník nepožaduje výhody či služby od klienta a jeho rodiny pro sebe, pro svou rodinu a organizaci, obzvlášť ne jako podmínku pro výkon své služby klientovi.

Moc a autorita

Pracovník se může svým jednáním stát pro klienta přirozenou autoritou. Při kontaktu s klientem nezneužívá své mocenské postavení, vždy jedná v oprávněném zájmu klienta a v souladu s jeho potřebami. Pracovník si ve vztahu ke klientovi zachovává objektivnost, nevnáší do práce své osobní problémy, náboženské přesvědčení a životní postoje.

Hranice

Pracovník rozeznává hranice mezi osobním a profesním životem. Pokud poskytuje přímé služby svým příbuzným nebo lidem, se kterými dříve navázal úzký vztah, přistupuje k nim stejným způsobem, jako k ostatním klientům.

Zájem klienta

Zájmy klienta stojí vždy na prvním místě, nesmí být podřizovány zájmům organizace či zájmům finančních dárců.

Odbornost

Pracovník ručí za odpovědnou a odbornou péči. Aktuálně vybírá ty metody podpory služeb, které jsou z etického a odborného hlediska pro klienty nejvýhodnější a nejúčinnější.

 

PRINCIPY ETICKÉHO JEDNÁNÍ PRACOVNÍKA VE VZTAHU K ZAMĚSTNAVATELI

 1. Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň klientovi poskytovaných služeb byla co možná nejvyšší.
 2. Pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným.
 3. Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 4. Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.
 5. Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování.
 6. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před uživatelem či žadatelem o službu. Pokud má pracovník podezření, že jiný pracovník porušuje trestní řád, etický kodex nebo jiná vnitřní nařízení organizace, sdělí toto svému nadřízenému, nerozšiřuje svá podezření a hodnocení mezi kolegy.
 7. Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace.
 8. I v mimopracovní dobu vystupují tak, aby nesnižovali důvěru k organizaci v očích veřejnosti.

 

PRINCIPY ETICKÉHO CHOVÁNÍ PRACOVNÍKA VE VZTAHU KE SVÝM KOLEGŮM

 1. Pracovník respektuje znalosti svých kolegů a dalších odborníků.
 2. Pracovník respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných pracovníků.
 3. Pracovník spolupracuje se svými kolegy ve prospěch klientů a napomáhá svými schopnostmi k úspěšnému chodu celého pracovního týmu.

 

PRINCIP ETICKÉHO JEDNÁNÍ PRACOVNÍKA VE VZTAHU KE SVÉMU POVOLÁNÍ, ODBORNOSTI A K SOBĚ SAMÉMU

 1. Pracovníci jsou povinni se vzdělávat, snaží se o udržení a zvýšení své odborné kvalifikace a způsobilosti pro výkon své profese.
 2. Pracovník zná zákony a závazné předpisy nezbytné pro výkon povolání.
 3. Pracovník je kritický k vlastní osobě, rozvíjí schopnost sebereflexe (tzn. kritické poznávání svých možností, schopností a kompetencí).