Historie

Diakonie Beránek byla založena jako občanské sdružení roku 1991 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. Slouží starým a potřebným lidem v duchu nezištné křesťanské lásky, pomoci a milosrdenství. Diakonie Beránek o. s. navázala na historický odkaz práce Jednoty bratské, jejíž rozmach provázela intenzivní sociální a vzdělávací práce. V minulosti bylo samozřejmostí, že v bratrských městech a obcích měl vedle modlitebny, sborového domu a školy velmi důležité místo i špitál, domov pokojného stáří, popřípadě sirotčinec či útulek pro staré a opuštěné.

Postupně, s rozšiřováním aktivit, profesionalizací služeb a zajištěním samostatného financování svého provozu, Diakonie Beránek z. s. začala po dohodě s Jednotou bratrskou od roku 2015 pracovat zcela samostatně, tzn. mimo církevní strukturu. Jednání zaměstnanců Diakonie Beránek však nadále vychází ze zásad křesťanské etiky, které formují přístup ke klientům s praktickou láskou k bližnímu prostřednictvím skutků milosrdenství a solidarity. Za účelem jasného a přehledného stanovení pravidel chování všech zaměstnanců má Diakonie Beránek sepsán svůj Etický kodex.