Stanovy Diakonie Beránek z. s.

Konopná 776/10, Liberec 14, 460 14
IČO: 40233189

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Diakonie Beránek z. s. je spolkem kolektivních členů a jednotlivců, usilujících o praktickou a duchovní péči potřebným.
2. Diakonie Beránek z. s. je právnickou osobou se sídlem v Liberci a registrováno je dle zákona č. 83/1990 Sb.

Článek II
Cíl činnosti sdružení

1. Spolek Diakonie Beránek z. s. vychází z křesťanských zásad a křesťanského smyslu života. V rámci své činnosti se spolek orientuje především na práci se seniory. Cílem spolku je:

a) pomáhat lidem, kteří pro svůj věk, nemoc či postižení nejsou schopni si základní životní potřeby zajistit bez pomoci druhých
b) pomáhat seniorům překonat sociální izolaci
c) umožnit seniorům, ale i dalším osamělým osobám, kvalitně naplnit volný čas

2.    K dosažení uvedených cílů Diakonie Beránek z. s. používá tyto prostředky:

a) provozuje terénní pečovatelskou službu
b) provozuje centrum setkávání pro generaci III. věku (centrum má funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační)
c) organizuje vzdělávací a zábavné programy pro seniory
d) pro zachování kvality života pořádá pravidelnou sportovní činnost pro generaci III. věku k posilování fyzické a psychické zdatnosti
e) spolupracuje se základními školami, s cílem propojit nejmladší a nejstarší generaci  k jejich vzájemnému obohacení
f)  vyhledává a získává dobrovolníky z řad aktivních seniorů, ale i z řad ostatních generací
g) pronajímá vhodné veřejné prostory
h) vyhledává instituce, fyzické i právnické osoby s cílem získání finančních prostředků a sponzorských darů
i) organizuje rozdělování hmotných darů věnovaných jinými organizacemi, církvemi i jednotlivci

3. Diakonie Beránek z. s. je přirozené otevřené společenství, které pomáhá občanům generace III. věku a dalším osamělým osobám vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.

4. Diakonie Beránek z. s. může zřizovat účelová zařízení naplňující cíle dané statutem.

Článek III
Členství

Členem Diakonie Beránek z. s. mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí s jeho stano-vami a cíli. Každý člen přispívá pravidelným ročním členským příspěvkem a má právo účastnit se členské schůze (ČS). Členství zaniká na vlastní žádost nebo vyloučením pro vážné neplnění po-vinností člena Diakonie Beránek z. s. O přijetí či vyloučení člena rozhoduje Správní rada (SR).

Článek IV
Orgány Diakonie Beránek z. s.

1.    Členská schůze (ČS):

je tvořena shromážděním všech členů spolku a je hlavním orgánem Diakonie Beránek z. s., ostatní orgány jsou volené.

2.    Správní rada (SR):

je zvolena v počtu minimálně 3 členů členskou schůzí (ČS), a to nadpoloviční většinou hlasů členů. SR je volena na funkční období tří let. SR se schází dle potřeby nejméně dvakrát ročně. SR je oprávněna předložit ČS návrh na změnu Stanov.

3.    Ředitel Diakonie Beránek z. s.:

je jmenován Členskou schůzí Diakonie Beránek z. s. Je statutárním zástupcem Diakonie Berá-nek z. s. Prostřednictvím ředitele podává Správní rada jednou ročně Členské schůzi zprávu o činnosti za uplynulý rok.
Další ujednání jsou řešena Vnitřní směrnicí Diakonie Beránek z. s.
Článek V
Zásady hospodaření
1.    Finanční prostředky získává Diakonie Beránek z. s. formou:

  • členských příspěvků
  • veřejných sbírek
  • darů  a příspěvků jednotlivců a právnických osob
  • sponzorstvím
  • drobnou výdělečnou činností
  • dědictví ve prospěch sdružení
  • úhrad od klientů za pečovatelskou službu dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách

2. SR provede prostřednictvím dvou jmenovaných revizorů kontrolu hospodaření Diakonie Beránek z. s. Kontrola bude provedena vždy po roční účetní závěrce.

Článek VI
Závěrečná ustanovení
1.    SR může na základě rozhodnutí ČS vydat Vnitřní směrnici Diakonie Beránek z. s.
2.    V případě zániku Diakonie Beránek z. s. jmenuje SR komisi, která rozhodne o způsobu li-kvidace jeho majetku.